W Stronę Ojca i no co ty Tato
Małżeństwo, a sprawy majątkowe
16.03.2008.
Wszystko jest w porządku dopóki nie dojdzie do rozwodu. Wtedy nagle okazuje się, że "to mnie się należy... że ja na nas utrzymywałem itd."
Jakie rządzą tym wszystkim prawa?

Co jest majątkiem osobistym, a co wspólnym?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólnota majątkowa. Obejmuje przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa. Należą do nich w szczególności:

-wynagrodzenie za pracę,

-dochody z majątku wspólnego, i osobistego,

-środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego


A to co nabyliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego wlicza się do majątku odrębnego (osobistego):

-przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

-przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

-prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

-przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

-prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

-przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

  7)   wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

  8)   przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

  9)   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

  10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Będąc w związku małżeńskim wiele istotnych decyzji musimy podejmować wspólnie.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.


Do czego więc potrzebna jest zgoda współmałżonka?

-do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków

-do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

-do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

-do darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.


Prawo chroniąc dobro rodziny przewidziało sytuację w której jeden z małżonków odmawia zgody na ww. czynności prawne: Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:

Odwiedza nas 1 gość
25.04.2018.