W Stronę Ojca i no co ty Tato

Polecamy

Przepięknie namalowane obrazy olejne warszawa to niepowtarzalna ozdoba w Twoim domu.

Podstawowe informacje o sprawach o rozwód
28.08.2007.
W latach 2000 do 2004 w sądach okręgowych zanotowano następujące liczby wpływających i załatwionych spraw o rozwód i separację:

Ogólna liczbia małżeństw skonfliktowanych, które spodziewają się rozstrzygnięcia swoich problemów w sądzie wynosiła odpowiedni do lat: ok. 134 tys. w 2000 r. i ok. 200 tys. w 2004 r. Do liczb rozwodów należałoby dodać liczby małoletnich dzieci, zatem w sumie w 2000 r. zjawiskiem negatywnego funkcjonowania rodziny było objętych ok. 300 tys. osób, a w 2004 roku – ok. 440 tys. osób. Dane powyższe są danymi ewidencyjnymi w sądach okręgowych i informują o ogólnej liczbie rejestrowanych spraw, z których część jest wpisywana ponownie, a część zostaje załatwiona formalnie, np. przez odrzucenie z powodu niewpłacenia opłaty sądowej.

Analizując problem należy jednak o powyższym zjawisku pamiętać, ponieważ wskazuje ono na znaczną dynamikę tych spraw. Wpływ na nią mają – poza zwykłymi przyczynami, takimi jak alkoholizm, nieporozumienia rodzinne, niedochowanie wierności małżeńskiej – także koszty wpisów lub zmiany legislacyjne. W 2004 r. 23-procentowy wzrost (a więc znaczny) wystąpił z powodu zmian w pomocy finansowej udzielanej samotnym rodzicom przez Państwo.
Jednocześnie nastąpił znaczny spadek liczby spraw o alimenty – potwierdzając tezę o liczbie
rozwodów z przyczyn finansowych.
O kosztach utrzymania dzieci przez samotnych rodziców mogą świadczyć także wymienione wyżej sprawy o alimenty, których wartość poznawcza jest ograniczona przez brak podziału na płeć powodów (i osób w ich imieniu występujących) i pozwanych. Dodać należy także, iż w sprawach rozwodowych mowa jest o kosztach utrzymania, przyznawaniu władzy rodzicielskiej, o orzeczeniu praw do lokalu mieszkalnego, jednak wyłącznie w odniesieniu do osób małoletnich, a koszty utrzymania (a więc częściowo alimenty)
ponoszone są wobec osób ponadmałoletnich (dorosłych), i tu brak jest informacji o płci rodzica zobowiązanego.
Nie jest także zbierana w podziale na płeć rodziców informacja o władzy rodzicielskiej w sprawach opiekuńczych małoletnich (ok. 160 tys.), rozstrzygnięciach w istotnych sprawach dziecka, ustaleniu miejsca pobytu dziecka, kontaktów z małoletnim, wydania dziecka, itp. Jak z powyższego wynika brak jest kompleksowych badań statystycznych o zjawisku rodzicielstwa i obciążeniach wynikających z podziału na płeć.
Na dołączonych wykresach z zakresu prawomocnie orzeczonych rozwodów przedstawia się informacje wybrane z bogatego zbioru wytworzonego z danych jednostkowych, pochodzących z akt sądowych.
W ciągu prezentowanych pięciu lat nie zachodziła znacząca zmiana w odsetkach rozwodów małżeństw z małoletnimi dziećmi w odniesieniu do ogólnej liczby rozwodów: w 2000 r. było to 64,9%, w 2002 – 63,0% i w 2004 r. – 64,9%.
Zauważa się ponadto co następuje:
zmniejsza się przyznawanie władzy rodzicielskiej wyłącznie matce z 65,7% do 64,4% (w 2004 r.), ojcu z 3,7% (w 2000 r.) do 3,3% (w 2004 r.) oraz „rozdzielnie” dzieci, natomiast wzrasta udział orzeczeń o wspólnym wykonywaniu tej władzy przez oboje rodziców z 29,5% (w 2000 r.) do 31,5% (w 2004 r.). Zauważa się również wzrost udziału rozwodów bez orzeczenia o winie z 67,2% w 2000 r. do 69,8% w 2004 r., a zdecydowane zmniejszenie udziału rozwodów z winy męża z 25,5% do 23,0% w omawianych latach.

Jeśli chodzi o dane za rok 2004 które informują o powierzeniu władzy rodzicielskiej w korelacji z orzeczeniem o winie to zwracają uwagę trzy wartości; pierwsza: przy orzeczeniu o winie męża dziecko powierzono opiece ojca (32 zdarzenia), przy orzeczeniu winy żony dziecko powierzono opiece matki (300 zdarzeń) oraz w każdej sytuacji orzeczenie o winie rozwiedzionych władzę rodzicielską powierzano oddzielnie ojcu i matce (łącznie 323 zdarzenia). Dominującym typem władzy rodzicielskiej jest powierzenie jej matce 23291 zdarzeń, co oznacza 63,7% udziału w ogólnej liczbie władzy rodzicielskiej.
 
W przekroju wojewódzkim, zwraca uwagę dominacja orzeczeń o powierzeniu władzy rodzicielskiej łącznie matce i ojcu w województwach lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Największa liczba orzeczeń o powierzeniu dzieci opiece matki jest w woj. śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim (4753, 3632, 2705), a w odniesieniu do razem władzy matki wynosi 20,41%, 15,59% i 11,61%. Najmniejsza natomiast liczba orzeczeń o powierzeniu dzieci opiece ojca występuje w woj. świętokrzyskim (7), łódzkim (24) i lubelskim (29). W odniesieniu do liczby razem władzy ojcowskiej są to znikome udziały: 0,59%, 2,01% i 2,43%.
Ogólny udział powierzania władzy rodzicielskiej w liczbie rozwodów małżeństw z małoletnimi dziećmi w 2004 r. jest następujący: matce powierzono 63,72%, ojcu – 3,27%, matce i ojcu razem 31,14%, oddzielnie matce i ojcu 0,88% oraz orzeczono inne rodzaje opieki – 0,98%.
Interesujące są informacje o powierzeniu władzy rodzicielskiej i średniej wartości orzeczonych alimentów

Ogólna tendencja o wysokości alimentów wykazywała się wzrostem w dość znacznym stopniu od roku 2000 do 2003 aby w 2004 roku zmniejszyć się. Charakterystyczne są wysokości alimentów na rzecz dzieci powierzonych władzy ojców – wzrost z 275 zł do 333 zł w 2003 r.
(o 21%), zmniejszenie (o 5,5%) do 315 zł w 2004 r., natomiast na rzecz dzieci powierzonych władzy matek – wzrost z 382 zł do 447 zł (o 17%) w 2003 r. i zmniejszenie (o 0,7%) do 444 zł w 2004 r.
W kwestii orzekania o mieszkaniu w sprawie rozwodowej zauważyć należy, że  zdecydowanie zmniejszyła się liczba orzeczonych eksmisji męża (o 29%) z 1164 do 833 zdarzeń, na zbliżonym poziomie utrzymywała się liczba eksmisji żony – w granicach 25 do 42 zdarzeń i zmniejszyła się liczba (o 35%) orzeczeń o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków ze 130 do 84 orzeczeń. Liczby te są tak małe, ponieważ w 29 tys. rozwodów nie było podstawy do orzekania o mieszkaniu albowiem małżonkowie nie zajmowali wspólnego lokalu, w 5024 rozwodach sąd nie zajął się tym problemem, a w 1309 „uregulował sposób korzystania z lokalu”, co oznacza ustalenie, który z rozwiedzionych małżonków ma określone
prawo do poszczególnych izb i pomieszczeń mieszkania. W podsumowaniu niniejszego wystąpienia podkreślić pragnę, iż jest to tylko fragmentaryczna prezentacja zdarzeń porównująca zastosowanie prawa wobec rozwiedzionych małżonków uwzględniająca porównanie według płci. Pochodzą one z akt sądowych i zaspokajają podstawową potrzebę informacji o zjawisku o imieniu rozwód. Z akt sądowych
można pozyskać zdecydowanie więcej informacji, o których wspomniałam w części ogólnej, a także pogłębić badania o kontekst społeczny, kulturowy, gospodarczy w przekroju terytorialnym. Wymiar społeczny zjawiska wart jest podjęcia takiej próby.

Warszawa, dnia 21.06.2005 r.
Naczelnik Wydziału Statystyki
Marlena Gi l e w i c z
Naczelnik Wydziału Statystyki
w Departamencie Organizacyjnym
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Tabele i wykresy ilustrujące tekst http://www.ms.gov.pl/statystyki/stat_rozwody_2004.pdf
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

JESTEM STRZĘPKIEM NERWÓW.WŁAŚNIE SKOŃCZYŁA SIĘ MOJA SPRAWA ROZWODOWA W KTÓREJ SĄD ORZEKŁ,ŻE CAŁKOWITĄ WINĘ ZA ROZKŁAD ZWIĄZKU PONOSI MĄŻ.DLATEGO ODRZUCIŁ POZEW O ROZWÓD .MOJA SYTUACJA I 2 DZIECI POGORSZYŁABY SIĘ ,PONIEWAŻ ZAMIESZKALIŚMY Z 80 LETNIĄ BABCIĄ MĘŻA I BABCIA PO 13 LATACH OPIEKI NAD NIĄ /JA SIĘ NIĄ OPIEKOWAŁAM / ZAPISAŁA MIESZKANIE TYLKO MĘŻOWI JAKO JEDYNEMU SPADKOBIERCY TERAZ MĄŻ OŻE MNIE I PEŁNOLETNIE DZIECI EKSMITOWAĆ.JA W WIEKU 50 LAT MUSZE IŚĆ POD MOST.NA DODATEK ZRZEKA SIĘ MIESZKANIA NA RZECZ JAKIEJŚ RODZINY! CZY PRAWO POZWOLI MU NA TO ? JEŚLI TAK TO JAK MI SIĘ MA NIEPOGORSZYĆ I MOIM DZIECIOM SKORO PRAWO WŁASNOŚCI JEST ŚWIĘTE.MP Z KRAKOWA

Napisał MARIA, dzień 11/26/2007 o 14:46

JESTEM STRZĘPKIEM NERWÓW.WŁAŚNIE SKOŃCZYŁA SIĘ MOJA SPRAWA ROZWODOWA W KTÓREJ SĄD ORZEKŁ,ŻE CAŁKOWITĄ WINĘ ZA ROZKŁAD ZWIĄZKU PONOSI MĄŻ.DLATEGO ODRZUCIŁ POZEW O ROZWÓD .MOJA SYTUACJA I 2 DZIECI POGORSZYŁABY SIĘ ,PONIEWAŻ ZAMIESZKALIŚMY Z 80 LETNIĄ BABCIĄ MĘŻA I BABCIA PO 13 LATACH OPIEKI NAD NIĄ /JA SIĘ NIĄ OPIEKOWAŁAM / ZAPISAŁA MIESZKANIE TYLKO MĘŻOWI JAKO JEDYNEMU SPADKOBIERCY TERAZ MĄŻ OŻE MNIE I PEŁNOLETNIE DZIECI EKSMITOWAĆ.JA W WIEKU 50 LAT MUSZE IŚĆ POD MOST.NA DODATEK ZRZEKA SIĘ MIESZKANIA NA RZECZ JAKIEJŚ RODZINY! CZY PRAWO POZWOLI MU NA TO ? JEŚLI TAK TO JAK MI SIĘ MA NIEPOGORSZYĆ I MOIM DZIECIOM SKORO PRAWO WŁASNOŚCI JEST ŚWIĘTE.MP Z KRAKOWA

Napisał MARIA, dzień 11/26/2007 o 14:46

 1 
Strona 1 z 1 ( 2 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


22.04.2018.