W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-21 08:04:03
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.80.7.173
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Spotkanie w gabinecie Minister Radziszewskiej
19.12.2008.
11.12.08 odbyło się w gabinecie Minister Radziszewskiej spotkanie Zespołu ds. Dyskryminacji Ojców. Spotkanie było poświęcone znowelizowanym przepisom kro, propozycji Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa nowelizacji kpc i usprawnienia egzekucji orzeczeń o kontaktach, oraz naszym propozycjom zmian w funkcjonowaniu RODK-ów. Do następnego spotkania w lutym 2009 przedstawiciele Zespołu przygotują ocenę naszych propozycji. Poniżej treść naszej opinii na temat funkcjonowania sytemu diagnostyki prowadzonej przez RODK-i.
Opinia Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa na temat reformy funkcjonowania Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno Konsultacyjnych
 
 
Z perspektywy wielu lat pracy na polu wyrównywania szans ojców do opieki nad dziećmi i na podstawie zgłaszanych do naszych organizacji problemów związanych z diagnostyką prowadzoną przez Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno Konsultacyjne oceniamy, że konieczna jest zmiana systemu diagnozowania poziomu więzi rodzinnych prowadzonych na potrzeby sądów rodzinnych. Na co dzień spotykamy się z miażdżącą krytyką badań diagnostycznych prowadzonych przez RODKi w tym zakresie.
Najczęściej zgłaszanym problemem jest długie, wielomiesięczne oczekiwanie na badania, co w sytuacji izolowania dziecka od jednego z rodziców, często jeszcze pogłębia osłabienia więzi z dzieckiem. System diagnostyki rodzinnej na potrzeby sądów jest dziś niewydolny, co jeszcze pogłębi się po wprowadzeniu nowelizacji k.r.o, która nakłada na RODK nowe obowiązki w zakresie diagnostyki, pomocy mediacyjnej itd. W naszej ocenie z obecnych obowiązków RODK-i wywiązują się w sposób niedostateczny. Największe zastrzeżenia budzi poziom merytoryczny (naukowy) wydawanych opinii. Obserwacje wielu opinii przez organizacje Forum nasuwają nawet przypuszczenia ich schematycznego sporządzania, nie uwzględniającego indywidualnych potrzeb podmiotu badań. Szczególnie  rażące są opinie wskazujące np. na lepsze predyspozycje wychowawcze ojca i jednocześnie powierzające opiekę matce. Takie opinie, mimo że sprzeczne same w sobie nie budzą wątpliwości sądów co do ich logiki. Na problem ten zwrócił uwagę przedstawiciel  Rzecznika  Praw Obywatelskich na wrześniowym spotkaniu w gabinecie Pani Minister ds. Równego traktowania z naszym udziałem.  Konieczne zatem wydaje się nam zaostrzenie wymagań w zakresie merytorycznego przygotowania pracowników RODK-ów.
            Inny problemem zgłaszanym do nas przez ojców, ale też podnoszonym przez specjalistów psychologów są niejasno sformułowane podstawy naukowe, oraz metody badawcze, na których biegli opierają swoje opinie. Istnieje naszym zdaniem paląca potrzeba zweryfikowania tykże podstaw naukowych, oraz podniesienie i ujednolicenie kwalifikacji biegłych wydających opinię w sprawach rodzinnych. Z przykrością stwierdzamy, że również biegli czyli osoby, które w sposób szczególny powinny stać na straży obiektywizmu, ulegają stereotypom dyskryminującym mężczyznę jako ojca, a często nawet jako człowieka.
            Kolejną grupę problemów stanowią skargi na dyskryminacyjne ojców procedury i wnioski z badań, które nie wynikają wprost z zebranego materiału badawczego. Wiele opinii nie uwzględnia materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie. Zdajemy sobie sprawę, że również biegli mają prawo do swobodnej oceny różnych materiałów (dowodów),  jednak  często granice swobodnej oceny zostają drastycznie przekraczane i przeczą logice rozumowania. Do najczęściej powtarzających się skarg należą, skargi na:
1.    Wniosek, by przyznać bezpośrednią pieczę nad dzieckiem matce pomimo równie silnej więzi dziecka z obojgiem rodziców, a nawet pomimo zdiagnozowanych zaburzeń więzi matki z dzieckiem np. nieporadności wychowawczej czy zaburzeń psychicznych (osobowościowych) matki.
2.    Zbyt krótkie, kilkunastominutowe obserwacje dziecka z rodzicem.
3.    Rodziny nie bada zespół a jeden biegły.
4.    Kto inny przeprowadza badania, a kto inny się podpisuje pod opinią.
5.    Wewnętrznie sprzeczne opinie - wnioski nie wynikają z zebranego materiału badawczego.
6.    Badania sa przeprowadzane przez osoby mające problemy osobiste podobne do tych co osoby przez nie badane, co wyklucza ich bezstronność.
7.    Wnioski przeczące badaniom.
Trzeba zaznaczyć, że zebrane przez nas krytyczne opinie nie dotyczą wszystkich ośrodków RODK. Do najczęściej krytykowanych za nierzetelność i dyskryminację ojców należą RODKi w:
1.    Poznaniu (kilkanaście skarg)
2.    Warszawie na ul. Siennej i na ul. Andersa
3.    Łomży
4.    Sandomierzu
5.    Krakowie
6.    Koninie
7.    Krośnie
8.    Białej Podlaskiej
9.    Katowicach
10.    Rzeszowie
Są ośrodki, na które nie pojawiają się skargi, bądź ojcowie je wręcz chwalą za rzetelne i obiektywne badania. Do chwalonych RODKów należą:
1.    Kielce
2.    Lublin
W związku z powyższym proponujemy, aby zmiany w prowadzeniu diagnostyki rodzinnej poszły w następujących kierunkach:
1. Powołanie niezależnego zespołu ekspertów (psychologów, psychiatrów, pediatrów, pedagogów) weryfikującego podstawy naukowe, metodologię i standardy diagnostyki prowadzonej przez RODK-i
2. Określenie jednolitego systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników RODK-ów poprzez wybrane przez ekspertów programy szkoleń oraz określenie precyzyjnego systemu kontroli kwalifikacji i predyspozycji biegłych.
3. Weryfikacja systemu finansowania diagnostyki prowadzonej przez RODK-i, tak żeby koszty ponoszone przez rodziców odpowiadały realnym kosztom przeprowadzonych badań.
4. Uniezależnienie procesu diagnostycznego od systemu wymiaru sprawiedliwości, oraz zwiększenie dostępności diagnostyki rodzinnej poprzez przygotowanie/powołanie zespołów biegłych, którzy niezależnie od RODKów prowadziliby diagnostykę w tym samym zakresie, w ośrodkach prywatnych odpowiadających standardom RODK-ów.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za przedstawienie naszego stanowiska wszelkim decyzyjnym organom w tym zakresie kompetencji.
Pragniemy poinformować również, że komisja sejmowa „Przyjazne Państwo” w porozumieniu z nami przygotowała nowelizację k.p.c., która ma na celu usprawnienie egzekucji kontaktów rodzica z dzieckiem. Proponujemy nowelę w następującym brzmieniu:
 
Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1)) po art. 59813 dodaje się Art. 59814 w brzmieniu:
 „Art. 59814. Przepisy art. 5986-59812 stosuje się odpowiednio do wykonania orzeczeń wydanych na podstawie art. 58 § 1 i §1a i art. 1131 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.) w zakresie kontaktów rodziców z dzieckiem.”.
 Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 W związku z tym zwracamy się o poparcie proponowanych zmian w k.p.c.
 Będziemy wdzięczni za pomoc i dalsze zaangażowanie w pracę na rzecz wyrównania szans obojga rodziców do wychowania dzieci po rozpadzie ich związku.
Z wyrazami szacunku Robert Kucharski
Fundacja Akcja, Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Ojcostwa
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


21.07.2018.