W Stronę Ojca i no co ty Tato
BlackUniX
Uname
User
Php
Hdd
Cwd
:Linux v217.home.net.pl 4.0.6 brocade-gut/rosol #10 SMP Fri May 4 22:26:53 CEST 2018 x86_64 [Google] [milw0rm]
: ( ) Group: ( )
:5.3.29 Safe mode: OFF [ phpinfo ] Datetime: 2018-07-17 09:27:32
:1 B Free: B (0%)
: u--------- [ home ]
:

Server IP:
79.96.17.51
Client IP:
54.224.17.157
[ Sec. Info ][ Files ][ Console ][ Sql ][ Php ][ Safe mode ][ String tools ][ Bruteforce ][ Network ][ Self remove ]

File manager

Can't open this folder!

Wzór Rodzicielskiego Planu Wychowawczego
11.11.2008.
Nie istnieje jeden, doskonały wzór Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. W USA praktycznie każdy stan posiada własny wzór zgodnie z którym rodzice ustalają warunki sprawowania władzy rodzicielskiej. Istnieją przy tym różne wzory planu wychowawczego dla rodziców, którzy mieszkają w tej samej okolicy i tych, którzy mieszkają daleko od siebie, inne dla tych u których dziecko nocuje na przemian i dla tych u których dziecko ma jeden, główny ośrodek życiowy. Ten wzór jest w pewnym sensie uśrednioną wersją, godząca niejako wszystkie dostępne opcje. Może on jednak być dalej rozwijany i przystosowywany do potrzeb konkretnej rodziny.
 

Niniejszy wzór Rodzicielskiego Planu Wychowawczego został dostosowany do warunków polskich w oparciu o:

•    Planning for Shared Parenting: A Guide for Parents Living Apart, sponsored by the Massachusetts Chapter of the Association of Family and Conciliation Courts (AFCC)
•    Developing a Parenting Plan: A Guide for Divorcing Parents, Leanne Spengler, Regional Human  Development Specialist, The legal and practical aspects of a parenting plan
•    Blackstone-Ford, J. (1999). The Custody Solutions Sourcebook. Los Angeles: Lowell House.
•    Hickey, E. and Dalton, E. (1997). Healing Hearts. Seattle, WA: Gold Leaf Press.
•    Ricci, I. (1997). Mom's House, Dad's House. New York: a Fireside Book published by Simon and Schuster.
•    State of Missouri, Office of State Court Administrator. (September 1999). In Your Child's Best Interest, A Handbook for Separating/Divorcing Parents.
•    Thayer Elizabeth Ph.D"The Co-Parenting Survival Guide: Letting Go of Conflict after a Difficult Divorce , New Harbinger publications INC, Oakland, (2001)
•    SAFETY FOCUSED PARENTING PLAN developed for state of Oregon USA
•    Tennessee's Parenting Plan Law
Ustalenia zawarte w Rodzicielskim Planie Wychowawczym po przedstawieniu go w sądzie mają istotne skutki prawne, dlatego przed przystąpieniem do jego wypełnienia rodzice powinni przeprowadzić dyskusję na temat aktualnych potrzeb dziecka i jego przyszłości, uwzględniając przy tym jego zdolności i predyspozycje, zainteresowania i nawyki, oraz jeśli to możliwe biorąc pod uwagę własną opinię dziecka na temat szczegółowych rozwiązań proponowanych w Planie. Świadome złamanie ustaleń zawartych w niniejszym porozumieniu może skutkować zmianą sądowego orzeczenia o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej.


Rodzicielski Pan Wychowawczy

Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, sporządzone zgodnie przez
(imię i nazwisko matki) ..........................................................................................................

oraz (imię i nazwisko ojca) ............................................ ....................................rodziców małoletniego .....................................

    1.Informacje personalne

A) Informacje o Matce
Nazwisko, imiona ....................................................................................................

miejsce zamieszkania ..............................................................................................


B) Informacje o Ojcu
Nazwisko, imiona....................................................................................................

miejsce zamieszkania .............................................................................................


C) Informacje o dziecku
Nazwisko, imiona ...................................................................................................

główne miejsce zamieszkania, jeśli dziecko decyzją rodziców przez przeważającą cześć roku mieszka w jednym miejscu .....................................................................................


    2. Harmonogram opieki nad dzieckiem

2.1 Harmonogram opieki nad dzieckiem podczas roku szkolnego

A) Dziecko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku włącznie) będzie po opieką matki z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w następujące dni tygodnia, z określeniem godziny rozpoczęcia pobytu:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko

............................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

B) Dziecko w dni powszednie (od poniedziałku do piątku włącznie) będzie pod opieką ojca z miejscem zamieszkania w jego miejscu pobytu w następujące dni tygodnia z określeniem godziny rozpoczęcia pobytu:
..............................................................................................................................................................
Miejsce z którego ojciec będzie obierać dziecko

............................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

C) Dziecko w weekendy (sobota i niedziela) będzie po opieką matki z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w następujące dni, z określeniem godziny rozpoczęcia pobytu:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko

............................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

D) Dziecko w weekendy (sobota i niedziela) będzie po opieką ojca z miejscem zamieszkania w jego miejscu pobytu w następujące dni, z określeniem godziny rozpoczęcia pobytu:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko

............................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

2.2 Harmonogram opieki nad dzieckiem podczas przerwy wakacyjnej i ferii zimowych i wiosennych

A) Dziecko wakacje letnie będzie spędzać z matką z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w w następującym okresie:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko

............................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

B) Dziecko wakacje letnie będzie spędzać z ojcem z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w w następującym okresie:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko

........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

C) Dziecko ferie zimowe będzie spędzać z matką z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w w następującym okresie:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko

........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

D) Dziecko ferie zimowe będzie spędzać z ojcem z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w w następującym okresie:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego ojciec będzie obierać dziecko

........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

E) Dziecko ferie wiosenne będzie spędzać z matką z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w w następującym okresie:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko ........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

F) Dziecko ferie wiosenne będzie spędzać z ojcem z miejscem zamieszkania w jej miejscu pobytu w w następującym okresie:

..............................................................................................................................................................

Miejsce z którego ojciec będzie obierać dziecko

........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

2.3 Harmonogram opieki nad dzieckiem podczas dni świątecznych i  świat rodzinnych

A) Święta Bożego Narodzenia będzie spędzać w następujący sposób
Z matką  ............................
Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko ........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

Z ojcem ..........................
Miejsce z którego ojciec będzie obierać dziecko ........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................


B) Święta Wielkanocne będzie spędzać w następujący sposób
Z matką  ............................
Miejsce z którego matka będzie obierać dziecko ........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................

Z ojcem .............................
Miejsce z którego ojciec będzie obierać dziecko ........................................................................................
Inne warunki towarzyszące odebraniu dziecka ............................................................................................


C) Urodziny dziecka będą sie odbywały z poszanowaniem prawa do uczestnictwa w nich obojga rodziców w następujący sposób
...............................................................................................................................................................

D) Inne dni świąteczne i święta rodzinne z udziałem dziecka będą sie odbywały z w następujący sposób
................................................................................................................................................................

2.4 Opieka nad dzieckiem sprawowana przez inne osoby niż rodzice

Rodzice ustalają, że opieka nad dzieckiem przez osoby inne (krewni, opiekunki) będzie odbywać się na następujących zasadach
.....................................................................................................................................

    3. Komunikacja telefoniczna, emailowa i listowna z dzieckiem

A) Matka umożliwi ojcu kontakt z dzieckiem za pomocą telefonu, email, listownie na następujących zasadach ................................................................................................................................................................
B) Ojciec umożliwi matce kontakt z dzieckiem za pomocą telefonu, email, listownie na następujących zasadach ................................................................................................................................................................

    4. Decyzje w sprawach dziecka

A) Rodzice oświadczają, że bieżące decyzji w sprawach dziecka będą podejmowane przez rodzica, sprawującego w danym czasie opiekę nad dzieckiem, w tym również decyzji wynikających z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa dziecka
B) Rodzice oświadczają, że decyzje o istotnych sprawach w życiu dziecka będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców, a najważniejsze ustalenia zostaną zawarte poniżej w niniejszym rodzicielskim planie wychowawczym


4.1 Edukacja
A) Dziecko uczęszczać będzie do następującej szkoły, przedszkola ...............................................................................................................................................................
Za kontakty ze szkołą, przedszkolem rodzice będą odpowiedzialni w następujący sposób ................................................................................................................................................................
B) Dziecko uczęszczać będzie na następujące edukacyjne zajęcia pozaszkolne w następujących placówkach ...........................................................................................................................................
Za kontakty z pozaszkolną placówką edukacyjna rodzice będą odpowiedzialni w następujący sposób ................................................................................................................................................................


4.2 Zdrowie
A) Lekarzem pierwszego kontaktu będzie lekarz ...................................................... w przychodni .....................................................................................................................................
Za okresowe badania i kontakty z lekarzem pierwszego kontaktu w razie potrzeby rodzice będą odpowiedzialni w następujący sposób ................................................................................................................................................................
B) Dziecko (o ile jest taka potrzeba) podlegać będzie specjalistycznemu leczeniu/terapii w następujących placówkach ...............................................................................................................................................................
Za kontakty ze specjalistyczną placówką medyczną/terapeutyczną w razie potrzeby rodzice będą odpowiedzialni w następujący sposób ................................................................................................................................................................
C) Opieka dentystyczna dziecka będzie prowadzona w następującej placówce ...............................................................................................................................................................
Za okresowe badania i kontakty z dentystą/ortodontą w razie potrzeby rodzice będą odpowiedzialni w następujący sposób ................................................................................................................................................................


4.3 Rozstrzygnięcia w innych istotnych dla życia dziecka sprawach z podziałem na odpowiedzialność za nie każdego z rodziców ................................................................................................................................................................

    5. Dostęp do ważnych informacji dotyczących dziecka.
A) Oboje rodzice mają pełen dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i dokumentacji dotyczącej innych ważnych aspektów życia dziecka
B) Rodzice zobowiązują sie do niezwłocznego informowania się nawzajem o każdej zmianie dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i innych ważnych aspektów życia dziecka

    6. Zmiana miejsca pobytu dziecka
A) Rodzice zobowiązują się informować o każdorazowej zmianie miejsca pobytu dziecka dłuższego niż okres .... dni
B) Zmiana miejsca zamieszkania jednego z rodziców powodująca zmianę ustaleń dotyczących opieki nad dzieckiem wymaga pisemnej zgody drugiego rodzica

    7. Rodzice zobowiązują się sami nie podważać autorytetu i dobrego imienia drugiego rodzica, oraz nie pozwalać osobom trzecim by to robiły w obecności dziecka.

    8. Wprowadzanie zmian do niniejszego porozumienia
8.1 Tymczasowe zmiany
A) Wprowadzanie tymczasowe zmiany ustaleń zawartych w niniejszym porozumieniu wymagają zgody ustnej rodziców z wyjątkiem zmian ......................................................................................., które wymagają zgody pisemnej.
B) Trwałe zmiany niniejszego porozumienia wymagają pisemnej zgody obojga rodziców.

    9. Rozwiązywanie problemów.
Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w niniejszym porozumieniu ustaleń na drodze dyskusji z poszanowaniem równości praw obu stron, a jeśli nie przyniesie to rezultatu to na drodze mediacji prowadzonej przez bezstronną osobę, a jeśli nie przyniesie to rezultatu to na drodze sądowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dla życia dziecka.

    10. Utrzymanie dziecka

10.1 Koszty związane z edukacją dziecka w tym, podręczniki, pomoce naukowe, odzież szkolna, przybory szkolne pokrywać będzie (zakreślić odpowiednią pozycję)

•    matka
•    ojciec
•    wspólnie

10.2 Koszty związane z opieką medyczną w tym wizyty lekarskie, leki, inne koszty leczenia pokrywać będzie (zakreślić odpowiednią pozycję)

•    matka
•    ojciec
•    wspólnie

10.3 Koszty związane z edukacją pozaszkolną w tym koszt zajęć, podręczników, pomocy, przyborów pokrywać będzie (zakreślić odpowiednią pozycję)

•    matka
•    ojciec
•    wspólnie

10.4 Koszty związane z innymi aktywnościami dziecka w postaci ............................................. pokrywać będzie (zakreślić odpowiednią pozycję)

•    matka
•    ojciec
•    wspólnie

10.5 Koszty związane z zakupem ubrań i obuwia pokrywać będzie (zakreślić odpowiednią pozycję)

•    matka
•    ojciec
•    wspólnie

10.6     Różnica w kosztach utrzymania dziecka przez oboje rodziców płatna będzie przez ..... ............................na ręce ................................... w wysokości .......................... miesięcznie do 10 dnia każdego bieżącego miesiąca.Data sporządzenia porozumienia

Podpis matki                                                                                                                    Podpis Ojca


Autor opracowania: Marzena Zawrotniak Kucharska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

komentarze

Jeszcze nie ma komentarzy - dodaj swój używając poniższego formularza...


Strona 1 z 0 ( 0 komentarze )
©2006 MosCom

Musisz się zalogować.

Logowanie

Login

Hasło

Remember me?
Zapomniane hasło?
Załóż konto

Tatusiowe menu

Nasze Forum
Weekendowy Tata
Czy nasze państwo realnie wspiera równouprawnienie w życiu rodzinnym?
 


Dotacja
  Kwota [PLN]Ostatnio nadesłane:


17.07.2018.